ผู้ที่ได้รับโล่นักศึกษาดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ปี พ.ศ.ที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับโล่นักศึกษาดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์
2529 1.  พลโท ชาญ   อังศุโชติ     (นักการเมือง) 
2.  นายเทอดพงษ์     ไชยนันทน์    (นักการเมือง) 
3.  ศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์   นรนิติผดุงการ   (นักวิชาการ) 
4.  ศาสตราจารย์ ทินพันธุ์   นาคะตะ  (นักวิชาการ) 
5.  นายไพบูลย์    สำราญภูติ  (นักธุรกิจ) 
6.  ดร.ธวัช   วิชัยดิษฐ์   (นักธุรกิจ)
2537 1.  นายแพทย์จำรูญ  มีขนอน 
2.  นายประมวล   รุจนเสรี 
3.  นายสัมพันธ์  ทองสมัคร 
4.  นายจุลินทร์   ลักษณะวิศิษฐ์ 
5.  พ.อ.ดร.ชินวุธ    สุนทรสีมะ
2538 1.  นายถวิล    ไพรสณฑ์ 
2.  นายดำริ   วัฒนสิงหะ
2539 1.  รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์   สุทธิวัฒนพันธ์
2540 1.  พลตรี ไพบูลย์   กาญจนพิบูลย์ 
2.  นายกมล    จันทิมา 
3.  นายบัญญัติ   จันทน์เสนะ
2542 1.  นายประสิทธิ์   ดำรงชัย 
2.  นายโยธิน   เมธชนัน 
3.  พล.ต.ท.ล้วน   ปานรศทิพ
2543 1.  ว่าที่ร้อยตรี สะอาด   ชมบุญ 
2.  นางผ่องลักษณ์    วาสิกศิริ
2546 1.  ดร.สถิตย์    ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
2.  นายอนุศักดิ์    อินทรภูวศักดิ์
2547 1.  พลโท ไพศาล   กตัญญู 
2.  พลตำรวจเอก ชาญชิต   เพียรเลิศ 
3.  นายพงค์โพยม   วาศภูติ
2548 1.  นายศิวะ   แสงมณี 
2.  นายชัยศักดิ์   อังค์สุวรรณ 
3.  นายอุทัย   จันทิมา 
4.  นางเปรมใจ   กิติคุณไพโรจน์
2549 1.  นายจงเจตน์   บุญเกิด 
2.  นายสมชัย   ไทยสงวนวรกุล 
3.  นายพิเชฐ    พัฒนโชติ 
4.  นายพิเชฐ   บัญญัติ 
5.  นายเสน่ห์   เชาว์สุรินทร์
2550 1.  พลตำรวจตรี นภดล   เผือกโสภณ 
2.  นายวิเชียร   เอมประเสริฐสุข 
3.  นายประชา   เตรัตน์ 
4.  นายผดุงศักดิ์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2551 1.  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ    ธำรงธัญวงศ์          
2.  พลเอกอนุพงษ์     เผ่าจินดา 
3.  นายวิบูลย์   สงวนพงษ์
2552 1.  นายสุรชัย    ธารสิทธิ์พงษ์ 
2.  ศ.ดร.อุดม   ทุมโฆสิต
2553 1.  รศ.ดร.ปฐม   มณีโรจน์ 
2.  ศ.ดร.จรัส    สุวรรณมาลา
2554 1. พลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี 
2. นายเจริญ  ภัสระ 
3. พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ 
4. รศ.วุฒิสาร  ตันไชย
2555 1.นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์ 
2.นางพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
3.นายสมชัย   ศิริวัฒนโชค