ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ

 A Ploy 2017 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3884
Fax : 0-2375-8778
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Ph.D (Development Administration) National Institute of Development Administration, Thailand 
  • MA (Organization Studies) University of Warrick, UK 
  • MPA University of Southern California, USA 
  • รบ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • รางวัลพระราชทานเหรียญทอง รัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • ทุนรัฐบาลอังกฤษ (The British Chevening Scholarship) ให้ไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตที่ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ทุนพระราชทานส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และในการศึกษาดูงานต่างประเทศในการทำวิทยานิพนธ์

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2552-ก.ย.2555)
  • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารตำรา (2551-ก.ย.2552)

ประสบการณ์งานวิจัย

  • การวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ : ประสบการณ์การวิจัยในศูนย์ฝึกอาชีพสองแห่ง
  • การศึกษาการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐและเอกชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • ( กันยายน-ธันวาคม 2550). การศึกษาการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐและเอกชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี ลงพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4  
  • (กรกฎาคม- ธันวาคม 2549). การวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ : ประสบการณ์การวิจัยในศูนย์ฝึกอาชีพสองแห่ง ลงพิมพ์ในวารสารราชสุดา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  
  • การเสริมอำนาจคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต: การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาของศูนย์ฝึกอาชีพสองแห่ง ลงพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ 

เลขานุการ

นายสมยศ โมราผล
โทรศัพท์ : 0-2727-3880
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.