ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม

a 6


 
ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3891
Fax : 0-2375-4977
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Ph.D. (Political Science and Political Economy), Northwestern University, 2530 
  • M.A. (Political Science and Political Economy), Northwestern University, 2525 
  • ร.บ. (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. ลำพูน
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. ลำปาง
  • ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.
  • กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการคณะกรรมการศึกษานานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
  • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล
  • กรรมการสภาอุสาหกรรม จ. นครราชสีมา

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

  • Development study and Globalization
  • Public Spending Analysis
  • Social Policies
  • Budgeting

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2554. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายสาธารณะ และการกระจายผลประโยชน์ของรายจ่ายสาธารณะในประเทศไทย
  • 2553. ธรรมมาภิบาลประชาธิปไตรในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
  • 2551. รายจ่ายสาธารณะ : ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณ์ระหว่างประเทศ,
  • 2546. การจัดทำงบประมาณในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย : กรณีศึกษาการพิจารณา อนุมัติงบประมาณประจำปีของสภากรุงเทพมหานคร, รายงานการวิจัย ด้านเงินอุดหนุนของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์,
  • 2540. การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ,
  • 2538. นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสังคมอุตสาหกรรมตะวันตก กับสังคมไทย

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • 2555. Democratic Governance Reform in Budger Approval: Perspectives from the members of the House of Representatives in Thailand
  • 2554. The Determinants and Distributional Effects of Public Education, Health, and Welfare spending in Thailand
  • 2553. Explaining the Growth and Distributional and Fiscal Effects of Public Education, Health, and Welfare spending in Thailand
  • 2552. Democratic Governance in Budget Approval by the House of Representative in Thailand
  • 2548. กระบวนทัศน์ใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดสรร และการกระจายผลประโยชน์ของรายจ่ายสาธารณะของประเทศไทย
  • 2548. การบริหารการเงินการคลังจาก Keynesian,Monetarist และ New Classical จนถึง Real Business Cycle และ New Keynesian : การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในเชิงกระบวนทัศน์
  • 2546. การจัดทำงบประมาณในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย : กรณีศึกษาการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร
  • 2540. Public Expenditure Analysis
  • 2538. นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงา
  • 2538. Theory of Externality and Environmental Management,
  • 2535. รายจ่ายสาธารณะกับภาวะเงินเฟ้อ : การวิเคราะห์เชิงประจักษ์,
  • 2530 - 2531.  การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างหมู่บ้าน (TCDU),
  • 2527 - 2529.  Limits of State Intervention : The Political Economy of Housing Policies.
  • 2008. Explaining Public Spending in Thailand : Demand-Side, Supply-Side explanations and Empowerment
  • 2002. Social Responsibilities of Business : Evidence and Explanation
  • 2002. การดำเนินนโยบายการคลังเพื่อรักษาความสมดุลภายในและภายนอกของระบบเศรษฐกิจ
  • 2001. Public Expenditure and Inflation : An Empirical Analysis
  • 2001. Social Responsibilities of Business : Theories and some Evidences Journal of Public Administration.
  • 2000. Public Expenditive : A Positive Analysis
  • 1998. Fiscal Policy and Unemployment Problem : A Comparative Analysis of Thailand and Advanced Industrial Nations. (in Thai)
  • 1998. Theory of Externalities and the Efficiency in Environmental Management
  • 1998. Theory of Externalities and the Efficiency in Environmental Management Journal of Development Administration.
  • 1993. อำนาจทางการเมืองกับการกำหนดนโยบายภาษี และรายจ่ายสาธารณะ

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • DA 8000 Development Administration and Globalization
  • DA 8410 Fiscal and Monetary Policy Analysis
  • รศ.8630 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ.6300 การบริหารการเงินและการคลัง
  • รศ.7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
  • รศ.8200 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์
  • รศ.8600 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม (การค้นคว้าอิสระ)
  • รอ.6040 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
  • รอ.8000 สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดการ (การค้นคว้าอิสระ)

อื่น ๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปีที่ได้รับ 2543

เลขานุการ

นางกัลญา ชมวงษ์ 
โทรศัพท์ : 0-2727-3872 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.