ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์


 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3917
Fax : 0-2375-9164
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Ph.D. (Public Policy Analysis & Administration) Saint Louis University  
  • Research Student (Political Science) Kyushu University
  • MPA (Public Administration/MIS) Kentucky State University
  • รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารงานตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • Saint Louis University Scholarship
  • Japanese Government Scholarship (MONBUSHO)
  • Japan International Cooperation Agency (JICA)

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ( ต.ค.2553-ก.ย. 2555)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคปกติ)( ต.ค.2553-ก.ย. 2555)
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ( ต.ค.2552-ก.ย. 2553)
  • ผู้อำนวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา
  • ที่ปรึกษา สำนักงานศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากิจการตำรวจ วุฒิสภา
  • คณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหายาเสพติด วุฒิสภา
  • ที่ปรึกษา หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมชั้นสูงและกลาง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมอนุกรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (อนุ ก.ตร.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ที่ปรึกษา อนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • คณะทำงาน อนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการใช้อำนาจเกินขอบเขต กรณีเจ้าพนักงานตำรวจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  • คณะอนุกรรมการศึกษาและวิจัยมาตรการป้องกัน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) 
  • คณะทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  • คณะทำงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  • คณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารจังหวัดแบบบูรณาการ (CTO) จังหวัดนครราชสีมา 
  • คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา 
  • คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดนครราชสีมา 
  • ปฏิบัติราชการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดยะลา 
  • รองผู้กำกับการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค
  • สารวัตร งานวิเคราะห์ข่าว กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค
  • ผู้ช่วยนายเวร ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (พล.ต.อ.อัยยรัช เวสสะโกศล) 
  • รองสารวัตรศึกษาอบรม กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค
  • พนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

  • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  • การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานอาชญากรรม 
  • พฤติกรรมองค์การ และ การบริหารงานตำรวจ 
  • การบริหารกระบวนการยุติธรรม
  • อาชญากรรมสมัยใหม่

ประสบการณ์งานวิจัย

  • ขันติธรรมทางชาติพันธุ์ของตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมษายน 2551 - มีนาคม 2552) (งบสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
  • การประเมินสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแนวชายแดน (ตุลาคม 2551 - มิถุนายน 2552) (งบสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ส.)
  • การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ: แนวคิด ปัญหา และทางออก (มีนาคม - ธันวาคม 2552) (งบสนับสนุนจาก ป.ป.ช.)
  • การประเมินกลไกระบบอำนวยการและปฏิบัติการเพื่อประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์ (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2552) (งบสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ส.)
  • การประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2552) (งบสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ส.)
  • การประเมินการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (รั้วชายแดน) (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2552) (งบสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ส.)

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • (2552) ขันติธรรมทางชาติพันธุ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. นำเสนอในงานวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรกฎาคม 2552
  • (2552) วัฒนธรรมการทำงานและการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ: ปัจจัยเสริมวิกฤตประเทศไทยจริงหรือ. นำเสนอในงานวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. เมษายน 2552
  • (2551) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของข้าราชการตำรวจ ในฐานะตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์กรด้านกระบวนการ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร กับ ผลการปฏิบัติหน้าที่. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(3), 229-238.
  • (2551) Implementing Home Police Volunteers Strategy in Thailand. Proceeding of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Manila, Philippines, October, 2008.Philippines, October, 2008
  • (2551) ข้อเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. วารสารกระบวนการยุติธรรม ฉบับ มิ.ย.-ก.ย.2551
  • (2550) การปฏิบัติงานของตำรวจในรูปแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา วารสารราชพฤกษ์

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • การวิจัยเชิงปริมาณ 2
  • Policy Implementation and Evaluation

หลักสูตรปริญญาโท

  • ระเบียบวิธีวิจัย (1)
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมสมัยใหม่ในสังคมไทย
  • การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา

อื่น ๆ

การศึกษาดูงานและการอบรมในต่างประเทศ

  • หลักสูตรการพัฒนาระบบลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ทุน JICA) 
  • หลักสูตรการพัฒนาการสอน ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในการสอน มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ รัฐมิซซูรี่ 
  • หลักสูตรการฉ้อโกงด้วยบัตรเครดิต กรมตำรวจเมืองเซ็นต์หลุยส์ รัฐมิซซูรี่ สหรัฐอเมริกา 
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศูนย์พัฒนาและสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคิวชิว เมืองฟุกุโอกะ 
  • หลักสูตรภาวะผู้นำสากล ความร่วมมือมหาวิทยาลัยในมลรัฐมิซซูรี่ สหรัฐอเมริกา

วิชาที่บรรยายเศษ

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  • การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  • การเขียนโครงการสำหรับงานชุมชนสัมพันธ์ 

เลขานุการ

นายเทวา ทองเกลี้ยง
โทรศัพท์ : 0-2727-3333
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.