ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

 

 Anchana Big2016 B

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 081 259 8659
Fax : 0-2374-7395
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

การศึกษา
   • Ph.D., Policy Development and Program Evaluation, Vanderbilt University
    • M.P.P., Public Policy, Vanderbilt University
    • M.A., Economics (International Program), Thammasat University
    • B.Sc., Public Health, Mahidol University

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ
    • Excellence Researcher Award, awarded by University Faculty Senate, National Institute of Development Administration (NIDA)
    • Excellence Research Award in Economics, National Research Council, Thailand, 2009 (for “Using Survey Data to Measure Impacts of the Universal Health Coverage on Household Expenditures and Poverty Reduction and to Construct Health Equity Indexes” with Viroj NaRanong and Attakrit Leckcivilize).
    • Good Research Award in Political Sciences and Public Administration, National Research Council, Thailand, 2009 (for “A Development Guideline for Thailand’s Medical Hub” with Viroj NaRanong and Sirachai Jindarak).
    • The Best Research Award in Political Sciences and Public Administration (Second Honor Award), National Research Council, Thailand, 2008 (for “Monitoring and Evaluating Universal Health Care Coverage in Thailand, Phase II, 2003-04” with Viroj NaRanong, Sornchai Treamworakul, Sasiwooth Wongmonta, and Nipa Srianant).
    • Good Academic Paper Award for the Year 2006, National Institute of Development Administration (NIDA)
National Institute of Development Administration (NIDA) Award for Articles Published in International Journals (2006)
    • Honorary Fellow, Program in Agrarian Studies, Institution for Social and Policy Studies, Yale University (1996-1997).
    • Vanderbilt University Dissertation Enhancement Award, 1994-1995.
    • Vanderbilt University Graduate Assistantship, 1991-1995.
    • First runner-up, Best M.A. Thesis in Social Sciences, Social Science Association of Thailand, 1987.
    • Thesis Grant from the Thai Maize Traders Association, 1985-1986.
    • Thammasat University Fellowship, 1984-1986.
    • Praise Prize winner for the student article contest on "Rural Economic Development" promoted by Siam Rath Newspaper and awarded by a joint committee from Faculty of Economic of Chulalongkorn, Kasetsart, and Thammasat Universities, Bangkok, Thailand, 1981.

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • Associate Dean for Administration, School of Public Administration, National Institute of Development Administration
  • Acting Director, GSPA Journal

OTHER POSITIONS AND PROFESSIONAL ACTIVITIES:
    • Consultant, Thailand Development Research Institute.
    • Consultant, the Ethical Review Committee for Research in Human Subjects, Ministry of Public Health.
    • Committee Member, Journal Quality Assurance Committee for NIDA Development Journal, National Institute of Development Administration
    • Committee Member, Journal Quality Assurance Committee for Journal of Social Development, National Institute of Development Administration
    • Committee Member, Doctoral Program of Public Administration, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
    • Committee Member, Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International), School of Public Administration, National Institute of     • Development Administration
Faculty Committee, School of Public Administration, National Institute of Development Administration

ตำแหน่งในอดีต

      • Acting Directors, Doctoral Program of Public Administration, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
    • Directors, Master of Public Administration Program, and Master of Public and Private Management Program, School of Public Administration, Nakonratchasima Campus, National Institute of Development Administration
    • Associate Dean for Academic Affairs, School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
    • Deputy Chairperson, International Doctoral Program in Development Administration and Doctor of Public Administration Committees, National Institute of Development Administration
    • Director, Master of Public Administration Program, School of Public Administration (Regular Program), National Institute of Development Administration.
    • Director, Master of Public and Private Management Program, School of Public Administration (Regular Program), National Institute of Development     Administration
    • Acting Director, Master of Public and Private Management Program (International Program), School of Public Administration, National Institute of Development Administration
    • Committee Member, Department Research Committee, School of Public Administration, National Institute of Development Administration
    • Chairperson, The First National Public Administration Symposium Committee, 2007
Committee Member, Master of Public and Private Management Program (Executive Program), School of Public Administration, National Institute of Development Administration
    • Committee Member, Master of Public Administration Program, School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
Publication Committee, School of Public Administration, National Institute of Development Administration
    • Certifier, Thailand International Institute of Public Sector Standard (PSO Thailand), Office of the Civil Service Commission.
Council Member, St.Louise College.
    • Director, Master of Public Administration Program (M.P.A), Chonburi Campus, National Institute of Development Administration (NIDA)
    • Director, Master of Public and Management Program (MPPM), Nakonratchasima Campus, National Institute of Development Administration (NIDA)
    • Acting Director, Master of Public Administration Program, Udonthani Campus, School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
    • Consultant, National Research Team Leaders and Trainers
    • Voices of the Poor Project, The World Bank.
    • Director, Training Program for Executives (C8-9) in the Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives. (2000, 2001).
    • Research Specialist, Natural Resources and Environment Program, Thailand Development Research Institute (1997-1999).

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

    • Research Methodology
    • Evaluation
    • Health
    • Poverty
    • Participatory Rural Appraisal
    • Public Finance
    • Operation Management
    • Knowledge Management
    • Risk and crisis management
    • Social capital, Civil society

ประสบการณ์งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

    • “Sustainable Flows: Water Management and Municipal Flexibility in Bangkok and Hanoi”
The Journal of Environment & Development. March, 2016. 25: 47-72, doi:10.1177/1070496515625091 (with Amrita Danière, Lisa Drummond, and Van Anh Thi Tran)

    • “The effects of medical tourism: Thailand's experience” Bulletin of the World Health Organization. 05/2011; 89(5):336-44. DOI: 10.2471/BLT.09.072249 (with Viroj Naranong).
    • “Promoting Medical Tourism in Thailand: A Public Dilemma” Conference Proceedings of the International Academy of Business and Public     Administration Disciplines, Vol.6, no.2, Dallas, Texas, April 23-26 2009.
    • “Tangible and intangible civic spaces in Bangkok’s slums,” chapter 6 in The Politics of Civic Spaces in Asia: Building Urban Communities, A. Daniere and     • M. Douglass (eds.), New York and London: Routledge, 2008: 22 pages. (with A. Daniere)
    • “A Development Guideline for Thailand’s Medical Hub” and “A Development Guideline for Thailand’s Medical Hub: An Executive Summary.” Research Reports submitted to the National Economic and Social Advisory Council (NESAC). (August 2008, revised February 2009) (with Viroj NaRanong and Sirachai Jindarak).
    • “Measuring Catastrophic Health Expenditure using the Poverty Approach,” Journal of Health Systems Research, Vol.2, No.2, July-Sep, 2008. (with Viroj NaRanong and Attakrit Leckcivilize).
    • “Alcohol Consumption Expenditure and Poverty” NIDA Development Journal. Vol. 48. no.3, 2008, pp 89-154.
    • Evaluating the Thai Health’s 11th Plan: Health Promotion via the Health Service System. Research Report submitted to the Thai Health. July 2008. (With     • Paibul Suriyawongpaisal and Viroj NaRanong). (In Thai).
    • Impacts of Educational Expense on Secondary Education. Research commissioned by the National Health Foundation and the Thai Health Fund. 2006. (with Viroj Naranong and Attakrit Leckcivilize). Also reprinted as “Chapter 5: Impact of Educational Expense on Secondary Education.” in Somkiat Tangkitvanich (editor). Public Policies Evaluation Using Econometrics. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007.
Public Finance. Bangkok: SangSawang worldpress, 2007.
    • “On Traffic Accident Database in Thailand: the Unknown Territory” NIDA Development Journal. Vol. 47, no. 3/2550, 2007.
    • “Roles of Civic Spaces on Empowerment” Public Administration Journal. May-Aug, vol.5, special issue , no.1, 2007.
    • The Impact of Universal Health Coverage on Household Expenditures and Poverty Reduction. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007. (with Viroj NaRanong)
    • Health Equity Indexes. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007. (with Viroj NaRanong)
Proposed Models for Health Benefit Incidence Analysis. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007. (with Viroj NaRanong and Attakrit Leckcivilize)
    • ”Universal Health Care Coverage: Impacts of the 30-Baht Health-Care Scheme on the Poor in Thailand” (with Viroj NaRanong) TDRI Quarterly Review. 3-9. September, 2006. paper presented at international workshop “Governing Global Social Policy and East Asia” BK21 Governance Programme, Graduate School of Governance, SKKU & Global Social Policy, Seoul, Korea, 25-26 January 2007. (Also available athttp://www.info.tdri.or.th/library/quarterly/index/aut_con.htm)
    • Impacts of Educational Expense on Secondary Education. Research commissioned by the National Health Foundation and the Thai Health Fund. 2006. (with Viroj Naranong and Attakrit Leckcivilize). Also reprinted as “Chapter 5: Impact of Educational Expense on Secondary Education.” in Somkiat Tangkitvanich (editor). Public Policies Evaluation Using Econometrics. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007.
    • Budget Allocation of Capital Replacement in the Universal Health Coverage Scheme. (with Viroj NaRanong). Research commissioned by the National Health Security Office. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2005.
    • "Social Capital and Urban Environments in Southeast Asia: Lessons from Settlements in Bangkok and Ho Chi Minh City," (with Amrita Daniere, Lois Takahashi, and Van Thi Ngoc Lan). International Development Planning Review. vol. 27 (1), 21-58. 2005.
    • “Impacts of the 30 Baht Health Care Scheme on the Poor in Thailand,” (with Viroj NaRanong). Thai Journal of Development Administration. Thai Journal of Development Administration 45, 3 (pp.23-42). 2005.
    • “The 30 Baht Health Care Scheme and Health Security in Thailand,” Thai Journal of Development Administration, Special issue II on The Project Evaluation in Public and Private Sectors, 2/2004.
    • Universal Health Coverage Schemes in Thailand 2002-2003. (with others). Research Report No.1 Monitoring and Evaluating Universal Health Care Coverage in Thailand, Phase II, 2003-04. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2004.
    • Impacts of the Universal Health Coverage and the 30 Baht Health Care Scheme on Household Expenditures and Poverty Reduction in Thailand. (with Viroj Naranong and Sasiwooth Wongmonta). Research Report No.2, Monitoring and Evaluating Universal Health Care Coverage in Thailand, Phase II, 2003-04. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2004.
    • Grievance Systems in Public Health Insurance Schemes. Research Report No.4 (with Viroj Naranong and Nipa Srianant). Monitoring and Evaluating Universal Health Care Coverage in Thailand, Phase II, 2003-04. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2004.
    • The Flow of Health Personnel in Public Hospitals. (with Viroj Naranong and Nipa Srianant). Research Report No.5, Monitoring and Evaluating Universal Health Care Coverage in Thailand, Phase II, 2003-04. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2004.
    • The Universal Health Coverage in Thailand: The First Year. (with Viroj Naranong and Sornchai Triamworakul). Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2004.
    • First Year of Universal Health Care Coverage Management. (with Viroj NaRanong and Sornchai triamwarakul). Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2004.
Research Methods. Bangkok: School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 2004.
Operations Management for Public Administration. Bangkok: School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 2004.
“A Study on the Application of Participatory Methodologies for Poverty Assessment in an Urban Setting,” Thai Journal of Public Administration, v.2 , May-August 2003.
    • “Social Capital, Networks, and Community Environments in Bangkok, Thailand,” (with Amrita Daniere and Lois Takahashi). Growth and Change: A Journal of Urban and Regional Policy, v.33 , no.4, Fall 2002.
    • “Chapter 10: Social Capital and Environmental Management: Culture, Perceptions and Action among Slum Dwellers in Bangkok.” Social Capital and Economic Development. Isham, J. et al., (eds) (with Amrita Daniere and Lois Takahashi). Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2002.
    • The Monitoring and Evaluation of the Universal Health Coverage in Thailand, First Phase 2001/02. (with Viroj NaRanong). Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2002.
    • The Implementation and Adjustment of the Social Security Scheme in Thailand (with Sornchai Triumwarakul ). Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2002.
    • Benefit Packages in the Universal Health Coverage Schemes in Thailand (with Viroj NaRanong and Nipa Srianant). Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2002.
    • The Implementation of the “30 Baht Health Insurance Scheme” by the Ministry of Public Health. (with Viroj NaRanong). Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2002.
    • The 30-Baht Scheme at the Crossroad: Universal Coverage or Pro-Poor? (with Viroj NaRanong). Bangkok: Saeng Sawang World Press, 2002.
    • From Welfare to Universal Coverage: The Major Debate over the 30-baht Scheme. (with Viroj NaRanong). Bangkok: Health System Research Institute, 2002.
    • Evaluation Research on Financial Reform of the Health Assistance Project for the Poor and Disadvantaged in Thailand. (with Viroj NaRanong) Commissioned by Health Care Reform Project and EU, Bangkok: Witoonkarmpok, 2001, 2002.
    • Questionaire Development: The Project of Health Survey for the Poors in Urban and Rural Areas. Bangkok: Witoonkarnpok, 2001,2002.
    • National Participatory Assessment of the Social Impacts of the Financial Crisis in Thailand: Thailand’s Social Investment Project. (with Adis Isarangkul Na Ayuathaya, et al.) Bangkok: Thailand Development Research Institute, supported by Ausaid and the World Bank, 2000.
    • Research Methods. Bangkok: School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 2004.
    • Lecture on Operations Management. Bangkok: Design, 2000, 2002.
Case Study on Operations Management. Bangkok: Sangsawang, 2001.
    • The Design of university Fund. (with Somkit Lertpaitoon, Sakon Waranyoowattana, and Teeradet Chaiaroon). commissioned by The Ministry of University Affairs, 2001.
    • “Building Corruption Deterring Mechanism in the Ministry of Public Health: A Case Study of the Financial Reform of the Health Care Welfare Program for the Poor and Disadvantaged,” (with Viroj NaRanong) Thai Journal of Public Administration, v.1 , no.1 , January-April, 2002
    • “Chapter 4 Cost and Benefit Analysis”, in Environmental Economics, Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Press, 2000.
    • Vision and Concept of Thai Bureaucratic Reform, (with Sombat Thamrongthanyawong, et al.) research supported by the Office of the Civil Service Commission, 1999.
“Poverty Measurements in Thailand: Concepts and Applications,” Thammasat Economic Journal, Vol. 16, no. 3, September 1999.
    • “Consultation with the Poors to inform WDR 2001: The study of Bangkok and Vicinities,” submitted to the World Bank, Washington D.C., September 1999.
    • “Thailand’s Agricultural Future: Policies and Considerations,” (with Viroj NaRanong) Journal of Public and Private Management 8, 3 (Sep-Dec 1999).
    • “Social and Human Impact of the Economic Crisis in Thailand,” Thai Journal of Development Administration, Vol.39, no.1 Jan-Mar 1999.
    • A Study of Structure, Administration, and Management of the Academic Health Center, (with Chatkupt, et al.). Thammasat University, 1999.
Development of Health Survey for the Poors in Urban and Rural Areas. (with Matthana Phananiramai, et al.). Bangkok: Thailand Development Research Institute, supported by the Ministry of Public Health, 1998.
    • Health Information Management System for Birth and Death Data. (with Direk Patmasiriwat, et al.) supported by the Ministry of Public Health, Bangkok: Thailand Development Research Institute Foundation, 1998.
    • 1997 Annual Environmental Situation Assessment, Bangkok: (with Mingsarn Kaorsa-ard, et al.) supported by the Ministry of Science, Technology and Environment, Bangkok: Thailand Development Research Institute, 1998.
    • Long-Range Strategies on Competition and Coordination between Thailand and Neighboring Countries on Agriculture. (with Mingsarn Kaorsa-ard, et al.). supported by the Office of the National Economic and Social Development Board, Bangkok: Thailand Development Research Institute,1998.
    • An Analysis of Potential Policies for Reducing Lead in Gasoline in Bangkok. Ph.D. Dissertation, Vanderbilt University, 1995.
    • Costs and Benefits of Solving Aflatoxin Problem in Maize: a Case Study of Thailand, M.A. Thesis, Faculty of Economics, Thammasat University, 1987.
    • The Survey of Water Supply and its Condition in the Suburban Region of Bangkok. Bangkok: Bangkok Metropolitan Administration, 1984.
    • "Pollution in Bangkok" Article for the booklet distributed to the public by Department of Environmental Health, Bangkok Metropolitan Administration, 1984.


สัมมนาวิชาการ (ชื่อบทความ)
    • “Promoting Medical Tourtism in Thailand: A Public Dilemma” International Academy of Business and Public Administraion Disciplines (IABPAD) Conference, Dallas, Texas, April 23-26 2009.
    • “Harnessing Social Capital for Environmental Planning: Lessons from Southeast Asia,” (with Amrita Daniere, Lois Takahashi,and Van Thi Ngoc Lan.). the 2004 American Association of Geographers Conference in Philadelphia, Pennsylvania.
    • “The 30 Baht Health Care Scheme and Health Security in Thailand,” 2003 TDRI Year-End Conference on Human Security, Bangkok: Thailand Development Research Institute.
    • “Community Governance and Environment in Southeast Asian Cities,” (with Amrita Daniere, Lois Takahashi,and Van Thi Ngoc Lan). Paper presented at the 2001 Associated Collegiate Schools of Planning Conference in Cleveland, Ohio.
    • “Social Protection in Health for the Poor in Thailand: From Welfare to Universal Coverage” (with Viroj NaRanong). 2001 TDRI Year-End Conference on Strategies to Eliminate Poverty Problem. Bangkok: Thailand Development Research Institute.
    • “Social Capital, Networks and Community Environments in Bangkok, Thailand,” (with Amrita Daniere and Lois Takahashi) Paper presented at the Associated Collegiate Schools of Planning Conference Atlanta, Georgia, November 3, 2000.
    • “Economic Development and Poverty Alleviation: The Thailand Experience” (with Viroj NaRanong). Expert Advisory Group Meeting on Economic Development and Poverty Alleviation: The Asian Dilemma. East West Center, Honolulu, 20-22 October 1999.

อื่นๆ
    • Book Review, Journal of public and Private Management, vol.13 no.2 September-December 2006.
    • Book Review, Journal of public and Private Management, vol.14 no.2 May-August 2007.

การประชุมสัมมนา

INTERNATIONAL PRESENTATION
    • “Promoting Medical Tourism in Thailand: A Public Dilemma” International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, Dallas, Texas, April 23-26 2009.
    • “Globalization and Civic Space” University of Hawaii (funded by Globalization Research Center), August 2005.
    • “Associational life and civic spaces in Bangkok” An International Workshop at the University of Toronto (funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)), May 13 to 14, 2004.
    • “Poverty and Vulnerability” Third Asia Development Forum (funded by the World Bank), June 2001.
    • “Economic Development and Poverty Alleviation: The Thailand Experience,” (with Viroj NaRanong), the Expert Advisory Group meeting on Economic Development and Poverty Alleviation: The Asian Dilemma, the East-West Center, Hawaii, October 1999.
    • “Consultation with the Poors to inform WDR 2001,” the World Bank, Washington D.C., September 1999.
    • “Social and Human Impact of the Economic Crisis in Thailand” speak on a panel on “Overcoming Human Poverty: Voices from the South” the 37th Special Session of the UN Commission for Social Development, New York, February 1999.
    • “The Asian Crisis: Listening to the Poor” at UNDP, New York, February 1999.
    • “A Pilot Study on Perceptions of the Urban Poor” at the Institute of Development Studies on Methodology Design Workshop World Development Report 2001, Sussex, England, December 1998.

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก
    • DA 840 Policy Implementation and Evaluation
    • รศ. 861 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
    • DA 890 Seminar on Research Development
    • DA 811 Quantitative Research Methods 1
    • DA 813 Qualitative Research Methods

หลักสูตรปริญญาโท
    • รศ.602 ระเบียบวิธีวิจัย (1)
    • รศ.702 ระเบียบวิธีวิจัย (2)
    • รศ.630 การบริหารการเงินและการคลัง
    • รศ.820 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการทุนมมนุษย์
    • รศ.840 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
    • รศ.840 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
    • รอ.602 การวิจัยทางการจัดการ
    • รอ.701 การจัดการการปฏิบัติการ
    • รอ.7005 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
    • รอ.800 สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดการ(การค้นคว้าอิสระ)

การศึกษาดูงานและการอบรมในต่างประเทศ
    • “East Asia: from crisis to opportunity” Asia Development Forum, organized by the World Bank and the Asian Development Bank, Singapore, 2000.
    • “EEPSEA/EDI Seminar on Strategic Environmental Assessment,” organized by the Economy and Environment Program for Southeast Asia and the Economic Development Institute, the World Bank, 1998.
    • “Environmentally Oriented Textile Industries: Analysis of the Production Chain and Marketing,” organized by Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Germany, 1998.
    • “Economic Growth and the Environment: Greening Asia’s Tigers” at the Asia Development Forum (ADF), East Asia: The Unfinished Agenda, organized by the World Bank and the Asian Development Bank, Philippines, 1998.
    • “Participatory Rural Appraisal: National Participatory Assessment of the Social Impacts of the Financial Crisis in Thailand,” led by PRA consultant of the World Bank, organized by TDRI, 1998.
    • Ph.D. level courses attended at Yale University: Climate Change, Economic Development, and Mathematics for Economists.

ประสบการณ์ในการเป็นบรรณาธิการ

Editor, Journal of Public and Private Management, School of Public Administration, National Institute of Development Administration,
    • Jan.-Apr. 2005,
    • Sep.-Dec. vol.13 no.2, 2006.
    • May-Aug, vol.14 no.2, 2007.

Editor, Journal of Public Administration, School of Public Administration, National Institute of Development Administration,
    • May-Aug, vol.5, special issue , no.1, 2007.
    • Sept-Dec, vol.6, no.3, 2008.

    • Editorial Board, Journal of Public and Private Management, School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
    • Editorial Board, Journal of Public Administration, National Institute of Development Administration.
    • Reviewer, Journal of Public and Private Management, School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
    • Referee, for the Seventh Asian Conference of the Academy of HRD “Ethics&Quality of Worklife for Sustainable Development”, 2008.