รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

 ajarn jantranuch

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
: 0-2727-3858
: 0-2374-1296
:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University, DeKalb, IL, U.S.A. 
  • M.A. (Political Science) Northern Illinois University, DeKalb, IL, U.S.A. 
  • B.A. (Political Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • Southeast Asia Fellowship, จาก The East-West Center Washington, U.S.A. 2005 - 2006
  • Graduate Teaching Certificate, จาก The Graduate School, Northern Illinois University, U.S.A. 2003
  • Dissertation Completion Fellowship, จาก The Graduate School, Northern Illinois University, U.S.A. 2002 - 2003

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา( ต.ค. 2553 - ก.ย.2555)
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ( ต.ค. 2552 - ก.ย.2553)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( 2550 - ก.ย. 2552)
  • Advisory Board, Center for Education and Reconciliation in Southeast Asia(CER-SEA), Barat College of DePaul University  2003 - 2004
  • คณะกรรมการของ Thai-Illinois Project, Park Ridge, Illinois, U.S.A. 1997 - 2004 
  • คณะกรรมการของ the Southeast Asia Club, Northern Illinois University 1998 - 1999
  • คณะกรรมการของ Thai Student Association, Northern Illinois University 1997 - 2002

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2004. Municipal Government, Social Capital, and Decentralization in Thailand
  • 2002. Changing Municipalities in the Context of Decentralization in Thailand
  • 2002. Structural Model of Social Capital
  • 2002. Impacts of Economic Development and Social Welfare Spending on Income Inequality in Thailand: A Test of the Kuznets Hypothesis
  • 1999. Impacts of Incumbency and Party Switching on Elections in Thailand

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • DA 801 Organization Analysis and Management 
  • รศ.893 การปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ.601 ระบบสังคมและการเมืองไทย 
  • รศ.840 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  • รศ.860 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม (การค้นคว้าอิสระ) 
  • รอ.6001 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
  • รอ.6003  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  • รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ

เลขานุการ

นางสาวเบญจพร อั้นทอง
โทรศัพท์ : 0-2727-3914
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.