การตัดสินใจเชิงนโยบาย มุมมองทางทฤษฎีและปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายราคาไข่

7 September 2016, 3:15 pm
Published in Faculty Innovation

การตัดสินใจเชิงนโยบาย มุมมองทางทฤษฎีและปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายราคาไข่

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ไข

Login to post comments