โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย(Thailand Medical Hub)

2 September 2016, 2:17 pm

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา  ณ ระนอง และคณะ*

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

HealthPop Web