โดย ดร.วิโรจน์  ณ ระนอง, ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง และคณะ*

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์