การประยุกต์ใช้ Cloud Computing เพื่อช่วยในการจัดการเรื่องภาระงานสอนของอาจารย์ในคณะ

การประยุกต์ใช้ Cloud Computing เพื่อช่วยในการจัดการเรื่องภาระงานสอนของอาจารย์ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

KM GSPA nida

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มีหลายหลักสูตร(ศูนย์การศึกษา) และแต่ละหลักสูตรเปิดภาคการศึกษาไม่พร้อมกัน รวมทั้งจำนวนอาจารย์ในคณะมีน้อยทำให้เกิดปัญหาการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ IS ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทซ้ำซ้อน เกินเกณฑ์ที่สถาบันและ สกอ. กำหนด ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันและ สกอ. และเกิดปัญหาความล่าช้า เนื่องจากต้องรอถามข้อมูลภาระงานฯ จากหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลเท่านั้น ทำให้เสียเวลา

วิสัยทัศน์การเรียนรู้ (KV)

ฝ่ายการศึกษาประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงมีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาภาระงานของอาจารย์เกินเกณฑ์ที่สถาบันและ สกอ.กำหนด

        โดยที่ประชุมมีมติที่ประชุมให้นำระบบ Cloud Computing มาใช้ในการแชร์ข้อมูลภาระงานการเป็นที่ปรึกษาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสามารถตรวจสอบภาระงานของอาจารย์ก่อนที่จะแต่งตั้งอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาเข้าไปตรวจสอบภาระงานการเป็นที่ปรึกษาฯ ของอาจารย์ก่อน หากพบว่าอาจารย์สามารถรับเป็นที่ปรึกษาฯ เพิ่มได้จึงจะไปทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ และมีการ update ข้อมูลการเป็นที่ปรึกษาฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  โดยมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้   การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษา

ครั้งที่ 1 : จัดทำข้อมูลภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ(IS)  ให้เป็นปัจจุบัน

ครั้งที่ 2 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบและ update ข้อมูลภาระงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน

ครั้งที่3 : ประชุมติดตามผลการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน

ครั้งที่ 4 : ถ่ายทอดวิธีการใช้ระบบและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที

 

การจัดเก็บความรู้(KA)

การจัดเก็บโดยการใช้ระบบ Cloud Computing  (การฝากข้อมูลไว้ในระบบออนไลน์ ) ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการแบ่งปันและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ที่สำคัญสามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มีอุปกรณ์ แล็บท๊อป สมาร์ทโฟน ฯลฯ และอินเตอร์เน็ต เท่านั้น

ได้มีการจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ ในนิทรรศการการจัดการความรู้ "INNO-Garden" ในงาน Nida Knowledge Forum 59 กับทางสถาบัน

ข้อมูลในการจัดทำจาก : คุณสิรินทิพย์  ประมัยพิมพ์

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (KM_Cloud_workload15Jul2016.pdf)การประยุกต์ใช้ Cloud computing เพื่อช่วยในการจัดการเรื่องภาระงานสอนของอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA-NIDA)258 kB