งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 "เศรษฐกิจพอเพียง:ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง แบบยั่งยืน (ระยะที่1)" ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549  
         
2 Manual on Monitoring and Evaluation System for Development of Vocational Guidance Service Project เสนอหน่วยงานGT2 และกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล หน่วยงานGT2 และกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน 2547  
         
3 กลยุทธ์ การจัดการและการปรับตัวขององค์การ ในสภาวะวิกฤติ( Management Strategies and Organizational Adaptability in Crisis ) ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2546  
         
4 การจัดการนวัตกรรมและภูมิปัญญา : การเปลี่ยนผ่านของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (Wisdom and Innovation Management : Transformation of Small Medium Enterprises in Thailand) ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2548  
         
5 การจัดการภาวะกฤตกับการฟื้นตัวขององค์การ : ศึกษากรณีบริษัทชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552  
         
6 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for change) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2549  
         
7 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานโดยมี อ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ดร.บุ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2549  
         
8 การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 2542  
         
9 การพัฒนากรมพัฒนาที่ดินสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547  
         
10 การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะที่ 3 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ศ.ดร.วรเดช จันทรศร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2545  
         
11 การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2542  
         
12 การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สถาบันมาตรฐานและสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย 2542  
         
13 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม( Conflict of Interests) ศึกษากลุ่มวิชาชีพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2547  
         
14 โครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ P.S.O.1101 :ระบบข้อมูลของกรมควบคุมโรค ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมควบคุมโรค 2547  
         
15 โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรรษหน้าของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสส) รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 2548  
         
16 โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและการประเมินผลโครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา( ชลประทาน CEO) ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้า) ผศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทินและ ผศ.ปกรณ์ ปรียากร กรมชลประทาน 2548  
         
17 ดัชนีวัดธรรมาภิบาลสำหรับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550  
         
18 ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อการฟื้นตัวจากวิกฤตขององค์การ(เริ่ม 01-09-2557 สิ้นสุด 31-08-2558) ไพโรจน์ ภัทรนรากุล เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2557  
         
19 พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานด้านการบริหาร ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2546  
         
20 มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ: แนวคิดและ ทางเลือก ในทางปฏิบัติ? ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการและประโยชน์สาธารณะ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2547
no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน : กรอบนโยบายและตัวแบบการจัดการแบบยั่งยืน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 2546  
         
22 หลักการและแนวทางในการประเมินผลหน่วยงานและโครงการในระบบเปิดด้านการเกษตร ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2543