งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 Impacts of Decentralization on Local Politicak and Social Instability in Southern Municipalities and Tambon Administrative Organization (TAOs) in Thailand ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ไม่ระบุ 2549  
         
2 ผู้บริหารท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน (Decentralization and Characteristics of Local Executives in Thailand : from Past to Present) ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
3 ผู้บริหารท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน(เริ่ม 01-01-2554 สิ้นสุด 31-08-2554) จันทรานุช มหากาญจนะ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
4 ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน(กรณีศึกษา) ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556  
         
5 ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) จันทรานุช มหากาญจนะ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555