การนำนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  นางสาวสุกัลยา ประสิทธิผล (5510154064) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.