การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายจีรวัฒน์ วังนาค (5510154011) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.