การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ประจำพื้นที่ภาคเหนือ

การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ประจำพื้นที่ภาคเหนือ สิบเอกกิตติพงษ์ นิเวศน์ (5510154034) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.