การนำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา กองกำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

การนำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา กองกำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ร้อยตำรวจโทบดินทร์ ชูเฉลิม (5510154035) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.