การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  นายภูมิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน (5510154072) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.