การกำกับดูแลฝ่ายบริหารของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

  นางสาวญนันท์นิชา บุญหนู (5510154017) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.