นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย

นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน :
ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. พลภัทร บุราคม  


ราคา 200 บาท

: นางกัลญา ชมวงษ์
: 0-2727-3872 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.