การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น :กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น :กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต  


ราคา 200 บาท

: นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
: 0-2727-3870 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.