การวิเคราะห์ ผลลัพท์และผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย)สำหรับธุรกิจบริการของไทย Free Trade Agreement Outcome &Impact Analysis (THAI-AUSTRALIA)For Thai Services Business

การวิเคราะห์ ผลลัพท์และผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย)สำหรับธุรกิจบริการของไทย
Free Trade Agreement Outcome &Impact Analysis (THAI-AUSTRALIA)For Thai Services Business
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. กิตติ บุนนาค  


ราคา 200 บาท

: นางศรัญญา วงค์มาน
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.