สารสนเทศ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
e-Government
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  


ราคา 250 บาท

: นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
: 0-2727-3880 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่(HRIS)

ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่(HRIS)
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ชื่อผู้แต่ง :รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์  


ราคา 350 บาท

: นางสาววลัยมาศ สุขจินดา
: 0-2727-3906 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ข้อมูล VS ข่าวสาร และระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูล VS ข่าวสาร และระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ศ.ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ  


ราคา 200 บาท

ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems

MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  


ราคา 250 บาท

: นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
: 0-2727-3880 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.