องค์การ

องค์ความรู้ที่สำศัญด้านต้นทุนสำหรับนักบริหารไทย Costing for executive

องค์ความรู้ที่สำศัญด้านต้นทุนสำหรับนักบริหารไทย
Costing for executive
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. กิตติ บุนนาค  


ราคา 300 บาท

: นางศรัญญา วงค์มาน
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN : 974-231-526-4

รวมบทความการจัดการภาครัฐ

รวมบทความการจัดการภาครัฐ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์  


ราคา 350 บาท

: นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
: 02-7273871 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN 974-231-654-6

ยุทธศาสตร์ : การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ : การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. กิตติ บุนนาค  

ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
ราคา 300 บาท

: นางศรัญญา วงค์มาน
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN : 974-231-267-2

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ Modern Organization Theory

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
Modern Organization Theory
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  


ราคา 200 บาท

: นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
: 0-2727-3880 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.