นโยบายและการวางแผน

book 04 23 06 60
การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร. ณัฐกริช  เปาอินทร์  


ราคา 200 บาท

ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค  


ราคา 250 บาท

: นางศุภวรรณ บุญยงค์
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค  


ราคา 350 บาท

: นางศุภวรรณ บุญยงค์
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
นโยบายสาธารณะ แนวทางในกาศึกษาแบบสหวิทยาการ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค  


ราคา 350 บาท

: นางศุภวรรณ บุญยงค์
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.