pt1

pt2

course banner trainng 28 12 60

ติดตามคณะทาง Facebook

แนะนำคณะ


แนะนำคณะรัฐประศาสนศาสตร์


การศึกษาไทยในยุค 4.0 ตอน การพัฒนา(SDG)


5 เหตุผล ที่เลือกเรียน NIDA "Proud to be NIDA" 

กิจกรรม ชาวสงขลาร่วมใจคืนน้ำใสให้ทะเลสาบ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โดยศูนย์การศึกษาสงขลา

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา และผู้แทนคณะนักศึกษา

จัดกิจกรรม  กิจกรรม ชาวสงขลาร่วมใจคืนน้ำใสให้ทะเลสาบ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โดยศูนย์การศึกษาสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการช่วยเหลือสังคม

ภาพถ่ายกิจกรรม