คำสั่ง ระเบียบ

no. หัวข้อ Download
1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2552
     
ข้อบังคับสถาบัน
คำสั่งคณะรศ
คำสั่งสถาบัน
คำสั่งสภาสถาบัน
ประกาศคณะรศ
ประกาศสถาบัน