ปฏิทินการศึกษา และตารางเรียน

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

ปีการศึกษา 2558

รุ่นที่ 29,  28

รุ่นที่ 17,  18

รุ่นที่ 2526

รุ่นที่ 2122

รุ่นที่ 23, 24,25

รุ่นที่ 2223, 24

ปีการศึกษา 2559

รุ่นที่ 2930

รุ่นที่ 1819

รุ่นที่ 27

รุ่นที่ 23

 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 20,  21

รุ่นที่ 20

ชลบุรี

รุ่นที่ 34

รุ่นที่ 4

รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต

รุ่นปี  2559

 

Ph.D. Program in Development Administration (International)

 

รุ่นปี  2016

Link กองบริการ เพื่อดูปฏิทินกลางของสถาบัน 

ปฏิทินคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 

 

 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถรับข้อมูลตารางเรียนได้ โดยเพิ่มปฎิทินจากe-mailนี้

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

email calendar