แนวทางการประกอบอาชีพ

               คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นบัณฑิตศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ถือเป็นต้นฉบับขององค์ความรู้ขั้นสูงที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เป็นหลักสูตรที่ศึกษาอย่างเข้มข้นเรื่องการจัดการภาครัฐ ซึ่งมีวิชาหลักๆ เช่น นโยบายสาธารณะ การวางแผน การเงินการคลัง การบริหารทุนมนุษย์ อีกทั้งความโดดเด่นของหลักสูตรมีถึง 7 สาขาให้ผู้เรียนเลือก ไม่ว่าจะเป็น การบริหารองค์กร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินการคลัง นโยบายสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น การบริหารงานยุติธรรม และการจัดการองค์การไม่แสวงหากำไร ทำให้มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานในระบบราชการได้ทั้ง 7 สาขาดังกล่าวและมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
              ขณะที่หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสู่ทั้งระบบราชการและภาคเอกชน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนฯจะเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเตรียมผู้เรียนสู่ภาคเอกชนที่รอบรู้ทั้งด้านการจัดการการตลาด การจัดการการเงินและบัญชี การจัดการวิกฤตและความเสี่ยงหรือแม้แต่การจัดการองค์การสมัยใหม่อย่างครอบคลุม ทำให้มีองค์ความรู้ในการเป็นผู้บริหารภาคเอกชนขนาดใหญ่และองค์การมหาชนในกำกับของรัฐได้
              ในความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือรวมหลักเกณฑ์ต่างๆ ทฤษฎีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ นำหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารปกครอง การผลิตผู้เรียนเพื่อเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกันก็นำความรู้ความสามารถมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรู้เชิงสหวิทยาการเพื่อไปประยุกต์ในการบริหารจัดการทั้งงานสาธารณะและองค์การขนาดใหญ่ ตลอดจนสามารถมองภาพรวมของปัญหาและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ